תקנון האתר

כללי

 1. סטארבייקס (להלן – "האתר") הינה חברת האופניים. האתר מהווה חנות וירטואלית לרכישה של אופניים ומוצרים הקשורים לאופניים המשווקים על ידי סטארבייקס.
 2. על אחריותו של המשתמש לקרוא בעיון את "תנאי השימוש באתר". גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. סטארבייקס רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 4. סטארבייקס שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.
 5. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.
 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

תנאים לביצוע רכישה באתר

 1. הלקוח הינו בגיר (בן 18 ומעלה) או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל.
 2. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה.
 3. המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.
 4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

הרכישה באתר

 1. כדי לבצע הזמנה יש להיכנס לדף "רכישה און ליין", יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
 2. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה אושרה והמוצר יישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.
 3. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת האתר, אלא מוקלדים ישירות אל תוך הקופה הרושמת.
 4. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשב האתר מהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 5. אישור סופי של ההזמנה יישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 7. לתשומת הלב, סטארבייקס רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. לעיתים ייתכנו טעויות צילום, שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים שיסופקו בפועל. שינויים אלה נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם.
 8. המחירים באתר כוללים מע"מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. המחירים המוצגים לרכישה באתר בלבד.
 9. לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך, אישור זה אינו מחייב את "סטארבייקס" לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי הזמנתך נקלטו במערכת. רק לאחר ש-"סטארבייקס" תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך על ידי "סטארבייקס".
 10. במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.

השכרת אופניים באתר

 1. דמי שכירות – ישולמו באמצעות כרטיס אשראי ו/או במזומן. התעריף הינו שעתי ו/או יומי ותלוי בסוג האופניים/הציוד שהשוכר.
 2. השוכר יפקיד פיקדון במחיר ערכו של הציוד המושכר במזומן/אשראי אשר יוחזר לבעליו בעת החזרת האופניים/ציוד בתנאי שלא נגרם כל נזק לאופניים /ציוד.
 3. במקרה בו לא ישיב השוכר את האופניים/ציוד יוחלט הפיקדון.
 4. השוכר מצהיר ומתחייב כדלהלן:
  1. המשכיר הנו הבעלים של האופניים/ציוד ולמעט זכות שימוש אין חזקתו של השוכר באופניים מקנה לו כל זכויות כלפי המשכיר.
  2. אני מתחייב לא להעביר, לא למסור, לא לתת במתנה, לא להשכיר, לא להשאיל את האופניים לצד שלישי.
  3. אני מצהיר כי האופניים נמסרו לי ללא נזק/פגם לשביעות רצוני המלאה.
  4. הנני מתחייב להחזיר את האופניים בהתאם לשעות פעילות העסק כפי שיימסר לי על ידי מפעילי העסק.
  5. אני מתחייב כי במשך תקופת השכירות ארכב ואשתמש באופניים בהתאם לתקנות התעבורה תשכ"א-1961 ולהוראות כל דין. ולרכב בשבילים מסומנים והמיועדים לאופניים בלבד.
  6. אני מתחייב לחבוש קסדה (ולדאוג שקטינים באחריותי יחבשו קסדה) בעת הרכיבה על האופניים והובהר לי בזאת כי הרכיבה ללא קסדה מסוכנת והיא על אחריותי בלבד.
  7. אני מצהיר כי אני מיומן ברכיבה על אופניים, מצב בריאותי מאפשר לי לבצע את הפעילות הגופנית הכרוכה ברכיבה על אופניים וכי ראייתי תקינה. יובהר לי בזאת כי המשכיר אינו אחראי לכל נזק גופני שייגרם לשוכר ושמקורו ברכיבה על האופניים/שימוש בציוד באופן ישיר או עקיף.
  8. אני מתחייב לא לבצע כל שינוי במבנה האופניים, לא אוציא מהאופניים כל אביזר/ואו חלקים המותקנים באופניים.
  9. בכל מקרה של תקלה עלי להחזיר את האופניים לשוכר בכוחות עצמי וברור לי כי למשכיר אין את היכולת לחלץ אותי ואת האופניים או לתקן תקלות בשטח. בנוסף ידוע לי כי במידה ויידרש טיפול או תיקון אופניים בשל תקלה שנוצרה בזמן רכיבתי אשא בהשתתפות עצמית של 250 ₪.
  10. בתום תקופת השכירות אני מתחייב להחזיר את האופניים במצב בו קיבלתי אותם לידי. הובהר לי כי אם בתום תקופת השכירות יתגלה נזק באופניים הרי  שאחויב  בעלות תיקונו. הובהר לי שבמידה ואסרב לשאת בעלות התיקון תקוזז עלות זו מהסכום הפיקדון בו אפקיד ו/או יעשה שימוש בפיקדון זה.
  11. ידוע לי כי אין המשכיר אחראי על פנצ'רים ובמידה ובמהלך רכיבתי יתרחש תקר, אשא בעלויות התיקון.
  12. ידוע לי כי במקרה של גניבה בזמן שהיית האופניים ברשותי, אשא באחריות הגניבה ובעלויות האופניים בסך של 2500 ₪.
  13. בחתימתי אני מאשר למשכיר להשתמש בשובר האשראי, בהמחאה, או בכל פיקדון שהשארתי לצורך זה.
 5. מובהר בזאת כי המשכיר לא יהיה אחראי לנזק/אובדן או הוצאה לרבות אובדן רווחים ונזק ישיר ו/או עקיף שיגרמו כתוצאה מפגם או ליקוי באופניים או מאי התאמת האופניים לשוכרו ו/או מכל טעם אחר וכתנאי להתקשרות מוותר השוכר על כל טענה ו/או סעד ו/או זכות כלפי המשכיר.
 6. הוראת חוק השכירות והשאילה התשל"א – 1971 והוראת חוק מכר, התשכ"ח – לא יחולו על הסכם זה.

אספקת המוצרים

 1. סטארבייקס מתחייבת לספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר לכתובת בישראל שיציין הלקוח בעת הזמנתו.
 2. שירותי השילוח יהיו באמצעות חברות שילוח.
 3. דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים כפי שמצוין באתר.
 4. זמני האספקה של מוצרים הנמצאים במלאי הם לפי תנאים של דואר ישראל / חברת השילוח, במידה ולא סופק מוצר שהוזמן בתוך 14 ימי עסקים, רשאי המשתמש לבטל עסקה ולקבל החזר תשלום במלואו כולל דמי משלוח.
 5. במקרה של איחור או עיכוב הידועים מראש, נעשה את מירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח בדבר האיחור. סטארבייקס איננה אחראית לכל מעשה ו / או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 6. במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, רשאים מנהלי האתר מטעמה של "סטארבייקס" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

ביטול עסקה על ידי המשתמש

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר למוצר חלופי באותו סכום, או לקבל זיכוי כספי כל זאת במידה וההודעה נמסרה בתוך שעה מרגע השלמת ההזמנה, ולפני שהמוצר נשלח. את הודעת הביטול יש למסור בטלפון בלבד למספר 03-6497777. בנסיבות אלו יהיה המשתמש זכאי להחזרת תשלום במלואו.
 2. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר, או מסמך הגילוי לפי המאוחר מביניהם. הודעה על הביטול תימסר בכתב בדוא"ל או בדואר. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או ₪100 לפי הנמוך ביניהם, המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.
 3. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה.
 4. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.
 5. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת ביטול החיוב שמסר העסק לחברת האשראי.
 6. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 7. החזר כספי יבוצע לאחר השבת המוצר באמצעות דואר ישראל או עצמאית למחסני החברה, רח' הברזל 2 , רמת החייל תל אביב. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר – על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי הלקוח כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לסטארבייקס הברזל 2 רמת החייל.
 8. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.
 9. החלפת הפריט במוצר אחר כרוכה בדמי משלוח נוספים בהתאם לאופן השילוח הנבחר על ידי המשתמש.

ביטול עסקה על ידי סטארבייקס

 1. סטארבייקס רשאית לבטל עסקה במקרה וחלה טעות ברורה במחיר המוצר או בתיאורו.
 2. האתר / החברה מקיימת בקרה שוטפת על מלאי המוצרים המוצע למכירה. אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה, יודיע על כך האתר לצרכן תוך יום עסקים ויאפשר לו לבחור בין קבלת מוצר חלופי ושווה ערך או השבת מלא הכסף ששולם.
 3. במקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון.
 4. במקרה שהמשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או מסר פרטים שגויים.
 5. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
 6. בוטלה מכירה כאמור סטארבייקס לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אחריות על מוצרים

 1. סטארבייקס איננה יצרנית של המוצרים שהניתנים לרכישה באתר.
 2. סטארבייקס הינה משווקת של מוצרים מקוריים המסופקים על ידי יבואנים רשמיים בארץ. האחריות הבלעדית למוצרים לאיכותם או טיבם כולל הוראות הפעלה אם קיימים חלה על היצרנים והיבואנים בלבד. סטארבייקס מתחייבת לקבל מוצר ולהעבירו ליבואן/יצרן להמשך הטיפול. במידה והוחלט על תיקון, סטארבייקס רשאית לגבות מהמשתמש דמי תיקון בהתאם לדרישה על ידי הגוף המתקן, בהתאם לתעודת האחריות.
 3. לא ניתן לדרוש שירות/אחריות למוצר ללא הצגת חשבונית בה רואים במפורש תאריך הרכישה.
 4. יובהר כי "סטארבייקס" עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר. במקרה שתתקבלנה תלונות מצד הלקוחות בגין האמור לעיל, תפעל "סטארבייקס" במאמצים סבירים ומקובלים אל מול הספקים בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת הלקוח.
 5. לעיתים ייתכנו טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדוייקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. בכל מקרה של פער מהותי, החברה תציין זאת באתר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק, העסק יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.
 6. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

 מדיניות הגנת פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו, כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו:

 1. במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת המוצר, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון חברת האשראי). במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שניתנה הסכמה מפורשת בכתב מראש בהתאם להוראות החוק.
 2. איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו.

שונות

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט: תל אביב-יפו.

התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 13.5.2014 וניתן לשינוי בכל עת על ידי "סטארבייקס", על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא יפגע השינוי כאמור בזכויות לקוחות אשר ביצעו רכישות עד לאותו מועד, נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.